ZARZĄDZENIE NR 115 /2012
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

o przeprowadzeniu ogólnogminnych konsultacji społecznych w sprawie
podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn

zarządzam, co następuje:

§1

Przedmiotem konsultacji  jest projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Raszyn na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy, zgodnie z art. 419 § 2, i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.).

§2

 1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Raszyn w sprawie podziału Gminy Raszyn na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustalenia ich granic i numerów.
 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej rozpocznie się od dnia 9 sierpnia 2012 r.,
  a zakończy się w dniu 20 sierpnia 2012 r.

§3

 1. Konsultacje będą prowadzone w dniach od 21.08.2012 r. do 5.09.2012 r. do godziny 16.00.
 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

§4

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet.
 2. Opublikowanie treści ankiety nastąpi na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
 3. Formularze ankiet będą udostępnione w Biurze Obsługi Klienta na terenie Urzędu Gminy Raszyn.
 4. Wypełnione ankiety należy składać do urny w Urzędzie Gminy Raszyn.
 5. Ankiety w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres poczty elektronicznej: okregi@raszyn.pl

 

§5

Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Urzędnik Wyborczy - Marzena Lechańska.

§6

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.