OŚGK.6220.35.2012.SS                                                      Raszyn, dnia  10 sierpnia 2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające go na budowie kanału ulgi dla Kanału Załuskiego i kanalizacji deszczowej dla odcinka ul. Warszawskiej w miejscowości Rybie i Jaworowa, gmina Raszyn na działkach ewidencyjnych:

·        nr 1607/1, 1607/7, 1607/8, 1607/9, 1607/10, 1607/11, 1617/1 – obręb ewidencyjny nr 15 – Rybie,

·        nr 765/5, 481/11, 480/17, 480/15, 480/8, 481/3, 453, 46 – obręb ewidencyjny nr 7 – Jaworowa.

      Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Raszynie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzysla wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

      Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Informację opublikowano poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 3 egzemplarze.