Uchwała Nr XXX/371/12
Rady Gminy Raszyn
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 89.394.998 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 78.097.884 zł,
b) majątkowe w kwocie 11.297.114 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.634.120 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 71.599.593 zł,
b) majątkowe w kwocie 36.034.527 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.239.122 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a) zaciągniętych pożyczek - 3.400.000 zł
b) emisji obligacji komunalnych - 10.000.000 zł
c) wolnych środków - 4.839.122 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.992.240 zł , z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.400.000 zł,
b) sprzedaży papierów wartościowych 10.000.000 zł,
c) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.753.118 zł,
d) wolnych środków w kwocie 4.839.122 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.753.118zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.144.454 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 608.664 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.753.118zł.
b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 13.400.000 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 118.140 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 182.906 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

§ 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust.4 niniejszej uchwały.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit. a) niniejszej uchwały,
c) pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit b) niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.