Raszyn, 6 maja 2013 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.)

Na podstawie Art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. ) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Rzymskokatolickiej Parafii Św. Szczepana w Raszynie, w trybie wniosku własnego dotycząca realizacji programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł zadania

Kwota
dofinansowania

Termin
realizacji

Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana w Raszynie Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Raszyna.

9 500 zł

do dnia
25.07.2013 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.), Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.