WIŚ-R.7821.21.1.2013.KG

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 14 czerwca 2013 r., decyzji nr 61/13, znak: WIŚ-R.7821.21.1.2013.KG, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r., nr 02/2013 znak: WA.6731.2.2013, zezwalającą Wójtowi Gminy Raszyn na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Rzepichy we wsi Rybie, gmina Raszyn na odcinku od ul. Parkowej do ul. Środkowej na działkach nr ew.: 310, 393/1, 420, 428 (428/1, 428/3, 428/4, 428/5), 429/2, 429/3, 430/1, 430/15 wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 150m, kanalizacji sanitarnej o długości 35m i oświetlenia ulicznego o długości 176m (wzdłuż ul. Rzepichy z podłączeniem zasilania do istniejącego słupa na ul. Kasztanowej)

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wydziale Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom,

pouczenie

Na decyzje stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za moim pośrednictwem (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Środowiska Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom) w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.