OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RASZYN

 

Niniejszym informuję, że w wyniku rozpatrzenia uwag dot. koncepcji przebiegu drogi lokalnej w miejscowościach Jaworowa i Rybie  (na odcinku od ul. Grudzi do ul. Stadionowej) postanowiono zrezygnować z jej przebiegu na odcinku od działki nr ew. 476 w miejscowości Jaworowa (okolice ul. Promyka) do ul. Stadionowej w miejscowości Rybie.

 

Zmieniona koncepcja została zamieszczona na stronie internetowej www.raszyn.pl (w zakładce „Projekt Studium”) oraz znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn pokój nr 217.

 

Nowy przebieg drogi zostanie również skorygowany w opracowywanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Raszyn.