OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518)

Wójt Gminy Raszyn informuje,

że zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 125 z dnia 14 sierpnia 2014 roku podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 14 sierpnia 2014r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu w którym przeznaczył do:

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość uregulowaną w KW Nr WA1P/00083149/8 położoną przy ul. Bema w Raszynie o pow. 118 m2 oznaczoną jako działka nr ew. 840/2, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.