Zawiadomienie Nr. 1, IR.7011.24.29.119.2013.IT

Raszyn , dnia 03.09.2014r.

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa

INFORMACJA WÓJTA GMINY RASZYN
O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń. zm.) informuję, że przygotowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:

Przebudowa ulicy Dworkowej i ul. Jaworskiego w miejscowości Raszyn 01 , gmina Raszyn.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenie należy kierować na adres:
Urząd Gminy w Raszynie
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
e-mail: raszynug@raszyn.pl
Tel. 22 701 77 70

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego;
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.