Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr II/19/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Michałowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015

UCHWAŁA NR II/19/14

             RADY GMINY RASZYN

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

                                                                                                                                  

w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Michałowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015.

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm), art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.                     o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zawrzeć z Gminą Michałowice porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr II/19/14

Rady Gminy Raszyn

z dnia 29 grudnia 2014r.

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 

z dnia....................................2014 r.

 

w sprawie powierzenia Gminie Raszyn przez Gminę Michałowice zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2015.

 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.         z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.                     o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.) zostaje zawarte Porozumienie międzygminne, zwane dalej Porozumieniem pomiędzy:

Gminą Raszyn, reprezentowaną przez:

1. …………………………………….

2. ……………………………………

a

Gminą Michałowice, reprezentowaną przez:

1............................................................

2.............................................................

o następującej treści:

 

§ 1

 

Gmina Michałowice powierza Gminie Raszyn realizację zadanie własne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej L 23 na trasie Raszyn – Sokołów – Pęcice  – Pruszków , w części dotyczącej Gminy Michałowice.

 

§ 2

 

1) Gmina Raszyn przejmuje prawa i obowiązki Gminy Michałowice, związane z realizacją zadania określonego w § 1 w zakresie świadczenia usług na linii L 23 w granicach administracyjnych Gminy Michałowice, tj. obsługę przystanków autobusowych
w ul. Sokołowskiej przy ul. Rodzinnej oraz w ul Parkowej w Pęcicach, w obu kierunkach;

 

2) Liczba kursów linii komunikacji L 23:

od poniedziałku do piątku – 10 kursów, w soboty i dni świąteczne – 5 kursów, począwszy od dnia 01 stycznia 2015 r.;

 

3) W imieniu Gminy Raszyn zadanie określone w niniejszym Porozumieniu będzie wykonywane przez Przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego  przez „ZTM”, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

 

4) Ceny biletów, zwolnienia ulgi i opłaty dodatkowe zostały ustalone Uchwałą
Nr LIV/534/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2014 r.( Dz. U. Woj. Maz., poz. 5927
z dnia 10.06.2014 r.)

 

 

 

§ 3

 

Gmina Michałowice we własnym zakresie zobowiązuje się do:

1) całorocznego utrzymania przystanków ( utrzymania czystości, odśnieżania), utrzymania wiat przystankowych oraz konserwacji nawierzchni w obrębie przystanków na terenie Gminy;

2) nieodpłatnego udostępnienia na rzecz Przewoźnika przystanków położonych na terenie Gminy, w celu realizacji niniejszego Porozumienia;

 

3) umożliwienia umieszczania rozkładów jazdy oraz informacji dla pasażerów na przystankach.

 

§ 4

 

Gmina Raszyn, jako organizator publicznego transportu zbiorowego zobowiązuje się do:

 

1) zapewnienia regularnego i zgodnego z ustalonym rozkładem jazdy przewozu pasażerów;

 

2) zorganizowania obsługi linii komunikacyjnej L 23 przez tabor sprawny technicznie, umożliwiający przewóz co najmniej 35 pasażerów, właściwie oznakowany;

 

3) uzgodnienia z Gminą Michałowice rozkładu jazdy opracowanego przez „ZTM”.

 

§ 5

 

1) Gmina Raszyn nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras i nie wykonanie kursów spowodowane brakiem przejezdności dróg;

 

2) W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, awarie, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.) Gmina Raszyn może wprowadzić zmiany w rozkładach jazdy, a także zawieszać w całości lub w części realizacji usług objętych niniejszym Porozumieniem, bez uzgadniania tych kwestii z Gminą Michałowice. Powiadomienie Gminy Michałowice o powyższych poczynaniach                       (spowodowanych siłą wyższą) nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Porozumienia.

 

§ 6

 

Wpływy ze sprzedaży biletów na linii objętej Porozumieniem, są przychodem Przewoźnika-  Uchwała Nr LIV/534/2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2014 r.( Dz. U. Woj. Maz.,
poz. 5927 z dnia 10.06.2014 r.)

 

§ 7

 

1) Gmina Michałowice zobowiązuje się do udziału w kosztach na wykonanie zadania określonego w § 1.

2) Wysokość miesięcznego udziału Gminy Michałowice na pokrycie kosztów realizacji powierzonego zadania wynosi 3300 zł PLN brutto ( słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

3) Kwota, o której mowa w ust. 2 będzie przekazywana z budżetu Gminy Michałowice na rachunek bankowy Gminy Raszyn nr ………………………………….. po wystawieniu noty księgowej za wykonaną usługę w terminie czternastu dni od daty otrzymania noty księgowej.

 

§ 8

 

Porozumienie zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015r. do        31 grudnia 2015 r.

 

§ 9

Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

 

§ 10

 

1) Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy Prawo przewozowe.

 

§ 11

 

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Gmina Raszyn                                         Gmina Michałowice

 

 

 

Załączniki

porozumienie Michałowice-Podjęta uchwała (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2015-01-09 13:05:50
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2015-01-09 13:58:20
Ostatnia zmiana:2015-01-09 13:58:35
Ilość wyświetleń:1838

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij