Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dok

Uchwała Nr V/30/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Gmina Raszyn dysponuje wolnymi miejscami w prowadzonych placówkach, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria:

 1. dziecko pięcioletnie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym- 32 pkt;
 2. dziecko, któremu Gmina ma zapewnić miejsce w placówce, (dot. 4-latka od września 2015r. i 3-latka od września 2017 r.)- 16 pkt;
 3. dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie - 4 pkt;
 5. dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 2 pkt;
 6. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki -1 pkt.

§ 2.

1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 2. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
 3. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;
 4. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 5. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
 6. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 7. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust. 1, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Określone w niniejszym projekcie kryteria (pkt.1-2) uwzględniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, które muszą mieć zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich. Pozostałe kryteria (pkt. 3-6) obowiązywały w procesie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę, w roku szkolnym 2014/2015.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2015-02-28 03:59:10
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2015-02-28 04:09:35
Ostatnia zmiana:2015-02-28 04:09:40
Ilość wyświetleń:2494

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij