PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 10 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A przez Monikę Łachniak – kierownika Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (link do pobrania dostępny był w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/planjanki.html)przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej, rozwiązaniami.

O terminie dyskusji powiadomiono poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie w prasie „Przegląd Regionalny” oraz poprzez obwieszczenie zamieszczone w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń (przed budynkiem Urzędu Gminy Raszyn).

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Na zorganizowaną przez Wójta Gminy Raszyn dyskusję publiczną poza przedstawicielami organizatora dyskusji nie zgłosiła się żadna osoba fizyczna ani prawna.

III. Ustalenia z dyskusji.

Z uwagi na brak uczestników zainteresowanych dyskusją publiczną nie podjęto żadnych ustaleń.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

  1. dla wójta
  2. do dokumentacji planistycznej
  3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 stronę i załącznik (listę obecności).

Raszyn, dnia 10 marca 2021 r.