Andrzej Zaręba – Wójt Gminy 22 701 77 70
Zastępca Wójta Gminy 22 701 77 70
Sekretarz Gminy – Alicja Gadowska 22 701 77 70
Lilianna Kłos – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
22 701 77 99
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Informatyka 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
22 701 79 11
22 701 78 43
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarcze, Podatki lokalne od osób fizycznych 22 701 77 93
22 701 77 94
22 701 77 92
Ewidencja działalności gospodarcze, Podatki od środków transportowych 22 701 77 95
Podatki lokalne od osób prawnych 22 701 77 96
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
22 701 78 54
22 701 78 56
22 701 78 61
Referat Inwestycji i Remontów 22 701 78 79
22 701 78 62
22 701 78 76
Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 78 74
Referat Funduszy Zewnętrznych 22 701 78 02
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 46
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33