URZĄD GMINY RASZYN

 

 

OŚGK.272.4.2015.JK(89)                                                                       Raszyn, dnia 7 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) informuję o

 

odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem  z dnia 22.02.2016 r., znak: WOOŚ-I.410.49.2016.JD uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn”.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną z dnia 25.02.2016 r., znak: ZS.9022.237.2016 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy ooś wynika, iż:

-       realizacja  ustaleń   przedmiotowego  dokumentu  nie  spowoduje  znaczącego oddziaływania na środowisko,

-       realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,

-       przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

ul. Szkolna 2a  05-090 RASZYN  tel.:  (22)  701 77 70    (22)  701 77 77    fax:  (22)  701 77 78

www.raszyn.pl          e-mail:  ratusz@raszyn.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

NIP: 522-20-65-126