URZĄD GMINY RASZYN

 

 

OŚGK.6220.30.2015.JK(16)                                                             Raszyn, dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa w etapach budynku magazynowo-usługowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153 obr. Falenty Duże gm. Raszyn oraz działkach nr ew. 36 i 37 obr. Podolszyn Nowy,              gm. Raszyn.”, a w szczególności z:

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 26.04.2016 r., w którym został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,

- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 26.04.2016 r., w którym zostało zawieszone przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie.                W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15.09.2016 r.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.

 

 

 

ul. Szkolna 2a  05-090 RASZYN  tel.:  (22)  701 77 70    (22)  701 77 77    fax:  (22)  701 77 78

www.raszyn.pl          e-mail:  ratusz@raszyn.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

NIP: 522-20-65-126