OŚGK.6220.17.2016.JK(14)                                                            Raszyn, dnia 30 czerwca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.:

- obręb Rybie, działki: 435/37, 427/1, 427/3, 426/1, 425/1, 424/1, 423/1,

- obręb Łady, działki: 26, 27, 170, 172/3, 48/3, 157/1, 124/1, 124/2, 101/3, 141/1, 124/5,

- obręb Laszczki, działki: 69/3, 115/3,

- obręb Nowe Grocholice, działki: 22/30, 268/2, 315, 22/29,

- obręb Raszyn 01, działki:75/3,

- obręb Słomin, działki: 221, 213/1,

- obręb Sękocin Las, działki: 369/1, 369/2, 389.

 Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 19.10.2016 r. 

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki KomunalnejUrzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, wgodzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.plw zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 6 egzemplarzy.