OŚGK.6220.18.2016.JK(12)                                                     Raszyn, dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, żew dniu              24.08.2016 r. wydał decyzję nr 330/2016 znak: OŚGK.6220.18.2016.JK(11) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew.: 221, 213/1 obręb Słomin oraz369/1, 369/2, 389 obręb Sękocin Las.

 

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.