Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr XXXI/295/2017 RADY GMINY RASZYN z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Warszawskiej

UCHWAŁA Nr XXXI/295/2017

RADY GMINY RASZYN

  z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VIII/66/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, zmienionej uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r. uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, zwany dalej „planem” ”, którego granice wyznaczają:

1)     od północy - północne granice działek nr ew.: 1, 45/37, 45/38, 48/40, 45/41, 45/42, 45/43;

2)     od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 45/43 do osi istniejącego rowu melioracyjnego;

3)     od południa - oś istniejącego rowu melioracyjnego;

4)     od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe.

 

§ 2.

Załącznikami do uchwały są:

1)     załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000; 

2)     załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;

3)     załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

§ 3.

1.      W planie określa się:

1)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6)     szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

7)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

9)     zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.      Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

 

3.      Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      granice planu;

2)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)      nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)      istniejące rowy melioracyjne do pozostawienia lub przykrycia;

5)      symbole cyfrowo - literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi,

6)      obszary podlegające ochronie wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych: granice parku wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków;

7)      obszary wymagające szczególnych warunków zagospodarowania terenów:

a)      granice obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) dla lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

b)      granice terenów zdrenowanych.

 

4.      Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występuje potrzeba ich ustalenia, w szczególności dotyczy to:

1)     granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak występowania ich w granicach planu;

2)     wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak w granicach planu obszarów przestrzeni publicznych określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn.

 

§ 4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Raszyn;

2)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne będące przedmiotem uchwały;

3)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami;

4)      terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym określającym przeznaczenie terenu;

5)      liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania;

6)      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie, to jest obejmujące nie mniej niż 60% sumy powierzchni użytkowej budynków na każdej działce budowlanej oraz nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie będące z nim w sprzeczności, zajmujące nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce oraz nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

8)      przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które jest niezbędne dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego lub będące do niego dodatkiem, w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

9)      usługach – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie produkcja przemysłowa dóbr materialnych;

10)  usługach rzemieślniczychnależy przez to rozumieć działalność gospodarcza z zakresu rzemiosła w rozumieniu przepisów odrębnych;

11)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, określające dopuszczalne zbliżenie ścian zewnętrznych budynków do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania budynków: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków, balkonów, wykuszy, tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m.

 

Rozdział 2

Przeznaczenia terenów w planie

 

§ 5.

Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:

1)      U – tereny zabudowy usługowej;

2)      UP - teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych oraz składów  i magazynów;

3)      WS - teren wód powierzchniowych;

4)      WR – tereny rowów melioracyjnych;

5)      ZP – tereny zieleni urządzonej;

6)      K – tereny obiektów infrastruktury kanalizacyjnej;

7)      KDZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;

8)      KDL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;

9)      KDW – tereny dróg wewnętrznych.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 6.

1.      Ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków realizowanych zgodnie z przeznaczeniem.

 

2.      Dopuszcza  się zachowanie istniejącej zabudowy położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą od której te linie wyznaczono, z prawem do przebudowy i nadbudowy, pod warunkiem nie przybliżania zabudowy do linii rozgraniczających.

 

3.      Ustala się, że linie, o których mowa w ust.1 nie dotyczą urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

 

§ 7.

1.      W zakresie zasad realizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych ustala się:

1)      maksymalną wysokość ogrodzenia – 1,8 m;

2)      nakaz sytuowania ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, w tym drzew oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

3)      zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych;

2.      Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż:

1)      0,5 m w rzucie poziomym od gazociągów,

2)      1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowów melioracyjnych.

 

§ 8.

W zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych ustala się:

1)      dopuszczenie realizacji urządzeń reklamowych, w tym napisów i szyldów, oraz tablic reklamowych na elewacjach budynków, pod warunkiem, że ich maksymalna powierzchnia ekspozycyjna na działce budowlanej nie przekroczy 8 m2 na terenach U i 12 m2 na terenie UP;

2)      na terenach oznaczonych symbolami U i UP dopuszczenie realizacji wolnostojących urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych pod warunkiem, że ich maksymalna powierzchnia ekspozycyjna na działce budowlanej nie przekroczy 12 m2 na terenach U i 18 m2 na terenie UP;

3)      zakaz umieszczenia urządzeń reklamowych na dachach budynków;

4)      na terenach WS, WR, ZP, K, KDZ, KDL i KDW zakaz realizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych,

5)      zakaz realizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych emitujących zmienne światło, w tym typu LED.

 

§ 9.

Na całym obszarze planu ustala się:

1)      zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach intensywnie jaskrawych;

2)      dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią nieruchomością lub w odległości 1,5 m od niej, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;

3)      zachowanie istniejącej zabudowy w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, przy czym dla istniejącej zabudowy, położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą należy uwzględnić ustalenia § 6 ust. 2.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 10.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

a)      nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych,

b)      nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych przepisami odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

2)      w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych  i podziemnych przed zanieczyszczeniem:

a)      nakaz utwardzania lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,

b)      przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do odbiorników nakaz oczyszczenia  ich do parametrów wymaganych przepisami odrębnymi;

3)      obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny,

4)      zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu przepisów odrębnych;

5)      kwalifikacja terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu –zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

§ 11.

1.      Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, granice parku wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

2.      Dla terenów położonych w granicach parku, określonego w ust.1, obowiązuje:

1)      nakaz ochrony i zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania parku, w tym historycznego układu dróg, istniejącego drzewostanu, alei i szpalerów drzew, ciągów pieszych, cieków wodnych i innych elementów historycznego założenia parku,

2)      zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów;

3)      nakaz prowadzenia wszelkich działań inwestycyjnych i robót ziemnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych, odnoszących się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

 

Rozdział 6

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

 

§ 12.

1.      Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, minimalną powierzchnia działki na terenach na terenach oznaczonych symbolem:

1)      U, UP – 2000 m2,

2)      ZP – 3000 m2;

 

2.      Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, minimalny front działki na terenach na terenach oznaczonych symbolem U, UP, ZP – 25 m.

 

3.      Ustala się, że zasady ustalone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą działek przeznaczonych pod systemy komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

4.      Ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 70° do 120.

 

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

 

§ 13.

1.      Wskazuje się, że obszar planu położony jest w zasięgu:

1)      strefy ograniczeń wysokości obiektów budowlanych, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności oraz naturalnych dla lotniska in. Fryderyka Chopina w Warszawie;

2)      strefy zakazu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, w odległości mniejszej niż 5 km od lotniska in. Fryderyka Chopina w Warszawie;

3)      strefy ograniczonej wysokości zabudowy lotniczych urządzeń naziemnych.

 

2.      W granicach obszarów, o których mowa w ust. 1 obowiązują ograniczenia w realizacji obiektów budowlanych i w zagospodarowaniu terenu oraz w użytkowaniu obiektów, wynikające z dokumentacji rejestracyjnej lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w tym:

1)      zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;

2)      zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, w tym obiektów i urządzeń z zakresu systemów infrastruktury technicznej, których wysokość jest większa niż 140 m n.p.m.

 

3.      Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, granice obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) dla lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

4.      W granicach obszaru, o którym mowa w ust. 3, obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych powołujących ten obszar do życia.

 

5.      Wskazuje się granice terenów zdrenowanych, oznaczone na rysunku planu.

 

6.      W granicach terenów, o których mowa w ust. 5, obowiązuje nakaz przebudowy lub likwidacji urządzeń drenarskich zgodnie z przepisami odrębnymi prawa wodnego.

 

7.      Wskazuje się oznaczone na rysunku planu istniejące rowy melioracyjne do pozostawienia lub przykrycia.

 

8.      Dla rowów określonych w ust. 7 dopuszcza się ich przykrycie lub zachowanie, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych, z zakresu Prawa Wodnego.

 

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

 

§ 14.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1)      drogi oznaczone symbolami KDZ i KDL tworzą układ komunikacyjny dróg publicznych, zapewniający obsługę terenów objętych planem zarówno w zakresie połączeń z układem gminnym jak i z układem ponadlokalnym;

2)      dopuszczenie realizacji dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

a)      minimalna szerokość dróg o długości do 150 m – 6 m,

b)      minimalna szerokość dróg o długości powyżej 150 m – 8 m;

c)      dla dróg o długości powyżej 200 m nakaz realizacji dwóch włączeń do układu dróg publicznych,

3)      zasady zaspokojenia potrzeb parkingowych:

a)      potrzeby parkingowe w całości należy zapewnić w granicach działek budowlanych inwestycji, na powierzchni terenu lub w garażu,

b)      wskaźniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:

3     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny,

3     dla usług rzemieślniczych i handlu detalicznego (sklep, punkt usługowy) – 25 miejsc do parkowania na 1000m2 powierzchni użytkowej (nie mniej niż 3-4 miejsca na sklep, punkt usługowy),

3     dla prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich – minimum 2 miejsca do parkowania na 1 gabinet;

3     dla przychodni zdrowia, w tym publicznych – 10 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej,

3     dla usług kultury, usług oświaty i nauki oraz sportu i rekreacji - 15 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej;

3     dla usług administracji i działalności biurowej oraz projektowania  i pracy twórczej, usług hotelarsko - pensjonatowych i gastronomii (hotel, motel, pensjonat, restauracja, kawiarnia), centrów konferencyjno – wystawienniczych i handlowo – usługowych - 20 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej;

3     dla usług finansowych – 40 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej;

3     dla obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów oraz usług handlu hurtowego – 5 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej,

3     dla usług obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, usług transportu i obsługi komunikacji oraz stacji paliw 10 miejsc do parkowania na 1000 m2 pow. użytkowej;

c)      w miejscach określonych w przepisach odrębnych dla wymaganej liczby miejsc do parkowania, określonej w lit. b, należy uwzględnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na każde 15 miejsc postojowych.

 

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

 

§ 15.

W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się:

1)   utrzymanie istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

2)    pod budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przeznacza się tereny dróg oznaczone symbolami KDZ, KDL i KDW pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   dopuszczenie budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza wymienionymi w ust. 2 terenami pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,

4)   dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez budowę sieci zbiorczej zasilanej z ujęć wody położonych poza obszarem planu,

b)      do czasu realizacji zbiorczej sieci wodociągowej dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody, pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

c)      minimalna średnica nowobudowanej sieci zbiorczej  -

5)   dla systemu kanalizacji i odprowadzania wód:

a)      objęcie siecią kanalizacji sanitarnej zabudowy lokalizowanej w granicach planu, poprzez budowę sieci zbiorczej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu,

b)      do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych,

c)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

3     z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieutwardzonych części pozostałych terenów i parkingów gruntowych o powierzchni do 0,1 ha, odprowadzenie do ziemi w granicach własnej działki,

3     z dróg publicznych, z dróg wewnętrznych utwardzonych, z powierzchni utwardzonych na terenach usługowych, produkcyjnych i składowo – magazynowych oraz z parkingów utwardzonych i parkingów gruntowych o powierzchni powyżej 0,1 ha – odprowadzenie do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, rowów odprowadzających lub kanalizacji deszczowej po jej realizacji, z zastosowaniem urządzeń zapewniających oczyszczenie ścieków do parametrów wymaganych przepisami odrębnymi,

d)      minimalna średnica nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm,

e)      minimalna średnica nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 90 mm,

f)        minimalna średnica nowobudowanych przewodów deszczowych - 200 mm;

6)   dla systemu elektroenergetycznego:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

b)      dopuszczenie zamiany napowietrznych sieci elektroenergetycznych na sieci kablowe,

c)      dopuszczenie realizacji nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym,

d)      dopuszczenie indywidualnych urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW;

7)   dla systemu gazowego:

a)      zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych poprzez rozbudowę sieci średniego i niskiego ciśnienia, na warunkach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych,

b)      przy realizacji nowych sieci gazowych nakaz zachowania obowiązujących warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie lokalizacji urządzeń gazowych na działce budowlanej,

c)      minimalna średnica nowobudowanych sieci – 32 mm;

8)   dla systemu zaopatrzenia w ciepło – dostawa ciepła z indywidualnych źródeł ciepła;

9)   dla systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10)   dla systemu telekomunikacyjnego – obsługę telekomunikacyjną obszaru planu w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

 

Rozdział 10

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

§ 16.

W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania  i użytkowania terenów, ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych.

 

Rozdział 11

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

§ 17.

Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości:

1)      30% dla terenów oznaczonych symbolami U, UP,

2)      1% dla terenów oznaczonych symbolami WS, WR, ZP, K, KDZ, KDL, KDW.

 

Rozdział 12

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu

 

§ 18.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa w szczególności z zakresu usług handlu detalicznego, hurtowego i ekspozycyjnego, działalności administracyjno - biurowej, usług finansowych, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, usług hotelarsko – pensjonatowych, gastronomii, działalności weterynaryjnej oraz usług rzemieślniczych, centrów konferencyjno – wystawienniczych;

2)      przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

3)      przeznaczenie uzupełniające:

a)      budynki gospodarcze, garaże i miejsca parkingowe,

b)      urządzenia budowlane, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze;

4)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      zakaz realizacji stacji paliw, składów materiałów sypkich, odpadów i złomu oraz handlu targowiskowego,

c)      maksymalna wysokość zabudowy 16 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,

d)      forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 300, dachy płaskie lub dachy oparte na łuku,

e)      maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5,

f)        minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01,

g)      minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 20 %,

h)      dopuszczalna powierzchnia sprzedaży dla usług handlu w oddzielnych budynkach – do 1000 m2,

5)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

6)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

7)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

8)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

12)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 19.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa w szczególności z zakresu usług handlu detalicznego, hurtowego i ekspozycyjnego, baz i transportu, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, stacji paliw, usług obsługi komunikacji, w tym bazy pojazdów transportu towarowego, administracyjno – biurowych, finansowych, usług zorganizowanych w  centra usługowo – handlowe, konferencyjne i wystawiennicze, usług hotelarsko – pensjonatowych, gastronomii i obiekty produkcyjne, w szczególności z zakresu działalności związanej z przetwórstwem rolno - spożywczym, konfekcjonowaniem, parkami przemysłowymi, budownictwem oraz składy  i magazyny;

2)      przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

3)      przeznaczenie uzupełniające:

a)      budynki gospodarcze, garaże i miejsca parkingowe,

b)      urządzenia budowlane, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze;

4)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      zakaz realizacji składów materiałów sypkich, odpadów i złomu oraz handlu targowiskowego,

c)      maksymalna wysokość zabudowy 16 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,

d)      forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 300, dachy płaskie lub dachy oparte na łuku,

e)      maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0,

f)        minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01,

g)      minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 20 %,

h)      dopuszczalna powierzchnia sprzedaży dla usług handlu w oddzielnych budynkach – do 1000 m2,

5)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

6)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11,

7)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

8)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 2000 m2;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

12)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

13)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

 

§ 20.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe,

2)      przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej związane z ochrona przeciwpowodziową oraz gospodarką wodno – kanalizacyjną, w tym zbiorniki retencyjne, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa Wodnego;

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15,

10)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 21.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WR, 2WR ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: rowy melioracyjne wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do ich funkcjonowania,

2)      przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej związane z ochrona przeciwpowodziową oraz gospodarką wodno – kanalizacyjną, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa Wodnego;

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 22.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona komponowana pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, realizowana w formie założenia parkowego;

2)      przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usług sportu i rekreacji, w tym muszle koncertowe, pawilony ogrodowe, obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, zbiorniki wodne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, urządzenia sportowo – rekreacyjne, w tym stanowiące wyposażenie placów zabaw;

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      nakaz realizacji spójnej formy wyposażenia terenów w obiekty małej architektury i elementy oświetlenia;

c)      maksymalna wysokość zabudowy 12 m, z wyjątkiem pawilonów ogrodowych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,

d)      forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 450,

e)      maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,

f)        minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01,

g)      minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 70 %,

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 3000 m2;

8)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

11)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

§ 23.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1K, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, lokalna oczyszczalnia ścieków;

2)      przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

3)      przeznaczenie uzupełniające:

a)      budynki gospodarcze, garaże i miejsca parkingowe,

b)      urządzenia budowlane, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązanej z systemem kanalizacyjnym, ciągi piesze;

4)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      maksymalna wysokość zabudowy 16 m, z wyjątkiem budynków garażowych i gospodarczych, dla których obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 6 m,

c)      forma dachów: jednospadowa, dwuspadowa i wielospadowa o nachyleniu głównych połaci dachu do 300, dachy płaskie lub dachy oparte na łuku,

d)      maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5,

e)      minimalny wskaźnik intensywność zabudowy – 0,01,

f)        minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 10 %,

5)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

6)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11,

7)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

8)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

11)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 24.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, urządzenia związane z obsługą pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym wiaty przystankowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość drogi w liniach rozgraniczających: nieregularna 15,5 - 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym na odcinkach plan nie obejmuje całej szerokości drogi, której docelowa szerokość winna wynosić 20 m;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 25.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, urządzenia związane z obsługą pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym wiaty przystankowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 0-6 m, przy czym plan nie obejmuje całej szerokości drogi, której docelowa szerokość winna wynosić 12 m;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

§ 26.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 3KDW, ustala się:

1)      przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

2)      przeznaczenie uzupełniające: ścieżki rowerowe, zieleń urządzona, mała architektura, miejsca parkingowe, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3)      zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)      uwzględnienie ustaleń określonych w § 6, § 7, § 8, § 9,

b)      szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

3     1KDW – 5 m,

3     2KDW – nieregularna 7 – 8,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,

3     3KDW – nieregularna 5 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10,

5)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 11;

6)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 12;

7)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13;

8)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 14;

9)      zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 15;

10)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 16,

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zgodnie z ustaleniami określonymi w § 17.

 

Rozdział 13

Ustalenia końcowe

 

§ 27.

W granicach planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I, zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 266, poz. 8713 z dnia 6 grudnia 2005r.), zmieniony Uchwałą Nr XII/175/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 września 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 241, poz. 6976 z dnia 25 listopada 2007r.), zmienioną Uchwałą Nr XLI/451/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 10595 z dnia 23 października 2013r.) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy – obszar I - rejon rzeki Raszynki

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Załączniki

mpzp_dawidy_warszawska do uchwalenia (271.5kB)    
Załącznik nr 3 (90.5kB)    
8mpzp (4.6MB)    
zal2_uch_mpzp (26kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2017-02-06 15:47:03
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2017-02-06 15:49:02
Ostatnia zmiana:2017-02-06 15:51:57
Ilość wyświetleń:1413