Raszyn, dnia 14.02.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(99)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01, a w szczególności z:

 • opinią sanitarną z dnia 20.01.2017 r.,
 • wezwaniem z dnia 26.01.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(82),
 • wezwaniem z dnia 31.01.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(89),
 • pismem z dnia 31.01.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(90),
 • pismem z dnia 2.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(88),
 • pismem z dnia 6.02.2017 r., znak: OŚGK.6220.16.2016.JK(91).

Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice,
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
 • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.