Raszyn, dnia 15.02.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(103)

Bogdan Kostecki
ul. Finałowa 10
02-299 Warszawa

W nawiązaniu do pism Jerzego Szmalc z dnia 10.01.2017 r., 26.01.2017 r. i 8.02.2017 r. w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 informuję, że:

Wójt Gminy Raszyn w piśmie z dnia 31.01.2017 r. odniósł się do wniosków stron postępowania. Pismo jest dostępne na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt Gminy Raszyn wezwaniem z dnia 31.01.2017 r. (w którym zostały uwzględnione uwagi stron) zobowiązał inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Wezwanie jest dostępne na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wm. pismem z dnia 6.02.2017 r. wystąpił do Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego wm. o dokonanie oceny w trybie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 ze zm.) określającej rodzaj terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pismo jest dostępne na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po otrzymaniu oceny zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kwestia zapewnienia energii elektrycznej nie jest rozpatrywana w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie obejmuje możliwości nakazania inwestorowi zastosowania określonego dojazdu do planowanej inwestycji. Każdy może poruszać się po drogach publicznych, jeżeli nie na ograniczeń określonych przez zarządcę drogi. W przypadku, gdy występują na drogach dojazdowych ograniczenia inwestor ma obowiązek się do nich stosować.
Kwestia zapewnienia wody z wodociągu nie jest rozpatrywana w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sprawy funkcjonowania wodociągu i zapewnienia wody reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz 139 ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz 353 z późn. zm.) „jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Organ ustalił, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym liczba stron przekracza 20, a tym samym będą miały zastosowanie przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) który stanowi „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

Dodatkowo informuję, że w ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.): „Organ prowadzący postępowanie:
1) rozpatruje uwagi i wnioski;
2) w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. a/a.