ZARZĄDZENIE  NR  128/2022

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w związku z § 18 oraz § 18b pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56) Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Raszyn w formie zbioru kart adresowych  wymienionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.