Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr LVII/531/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/522/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

Uchwała Nr LVII/531/18

Rady Gminy Raszyn

z dnia 14 września 2018 r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/522/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr LVI/522/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn  – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, która nie weszła w życie na skutek nie ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn..

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Podejmuje się uchwałę uchylająca uchwałę Nr LVI/522/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn  – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy w celu ponownego jej uchwalenia, po uprzednim rozstrzygnięciu wszystkich uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Raszyn.

 

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Raszyn podjęta uchwałę Nr LVI/522/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn  – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, bez poddania głosowaniu nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Raszyn uwagi nr 4 w pkt 4, która została  złożona w dniu 07.04.2017 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego.

Podjęcie przez radę gminy uchwały poprzez niewłaściwe wykonanie czynności określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje jej wadliwość i prowadzi do stwierdzenia nieważności planu.

Załączniki

uchwała uchylająca (31kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-10-01 10:17:37
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-10-01 10:17:43
Ostatnia zmiana:2018-10-01 10:17:58
Ilość wyświetleń:621