Raszyn, dnia 28.11.2018 r.

 

OŚGK.272.6.2018.JK(33)

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie  z dnia 31.10.2018 r., znak: WOOŚ-III.410.672.2018.JD stwierdził, że Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022 nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną z dnia 12.10.2018 r., znak: ZS.9022.1644.2018 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022”.

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.