Raszyn, dnia 12 lutego 2019 r.

ZP.271.1.3.2019.DC(2)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania”

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

 

Pytanie nr 1

„Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia”*

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami w chwili jego wykonania.

 

 

Pytanie nr 2

„Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenia jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03

PN-EN60698-1  PN-EN60598-2-3  PN-EN55015  PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”*

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wymagania oraz normy względem zastosowanego sprzętu zostały określone w dokumentacji projektowej. Na wykonawcy ciąży obowiązek aby zastosowane materiały posiadały niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

 

 

Pytanie nr 3

„Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: -EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:”*

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Patrz odpowiedź nr 2

 

 

Pytanie nr 4

„Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych zamówień publicznych i kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać w niezbędne wytyczne EU.”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W dokumentacji projektowej jest opis ogólny, przedmiotowe opracowanie nie zawiera nazw producentów. Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający może podawać nazwy pod warunkiem, że dopuszcza rozwiązanie równoważne o parametrach nie gorszych niż użyte w projekcie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem że parametry techniczne nie będą gorsze od tych przyjętych w projekcie – zgodnie z Rozdziałem II SIWZ. Przedmiot zamówienia.

 

*- Treść pytania zgodna z treścią przesłaną przez wykonawcę zadającego powyższe pytania

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 508053-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Gmina Raszyn: Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Nie
www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie  Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2019.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części:  Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie lub oba zadania
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Podolszyn Nowy” W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać: a) oświetlenie ulicy Bursztynowej w miejscowości Podolszyn Nowy, b) oświetlenie ulicy Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicy w miejscowości Falenty Nowe” - należy wykonać oświetlenie ulicy Pana Michała w miejscowości Falenty Nowe
II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:     Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986) Zakres w/w robót w zakresie będzie dotyczyć wykonania robót tożsamych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na budowie dodatkowego słupa oświetleniowego, dodatkowego odcina oświetlenia ulicznego. W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparta podane w formularzu ofertowym stawki narzutów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:  lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów   Określenie warunków:   Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna   Określenie warunków:   Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.: - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie oświetlenia dróg o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda z robót – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE, WYKONAWCA MOŻE DLA WYKAZANIA SPEŁNIANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKAZAĆ SIĘ TYMI SAMYM DOŚWIADCZENIEM 1) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej: – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych (pełniącą rolę Kierownika robót); b) co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca ważne Świadectwo Kwalifikacyjne typu D (dozór) do 1 kV. c) co najmniej 1 (jedna) osoba posiadające ważne Świadectwo Kwalifikacyjne typu E (eksploatacja) do 1 kV oraz posiadająca uprawnienia do dokonywania pomiarów elektrycznych do 1 kV. – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych (pełniącą rolę Kierownika robót); b) co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca ważne Świadectwo Kwalifikacyjne typu D (dozór) do 1 kV. c) co najmniej 1 (jedna) osoba posiadające ważne Świadectwo Kwalifikacyjne typu E (eksploatacja) do 1 kV oraz posiadająca uprawnienia do dokonywania pomiarów elektrycznych do 1 kV. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE, WYKONAWCA MOŻE DLA WYKAZANIA SPEŁNIANIA WYŻEJ WYMIENIONEGO WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSKAZAĆ TE SAME OSOBY ZDOLNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ, NA KTÓRE SKŁADANA JEST OFERTA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 16.1/ Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z kosztorysami ofertowymi w wersji uproszczonej; b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.4 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o których mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   Tak
Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

800,00 zł (osiemset złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm./

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe:   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)   Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 1) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym, 2) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową, o których mowa w § 13 ust.6 i ust. 7, 3) konieczności zaniechania wykonywania części robót o których mowa w § 13 ust. 5, 4) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu określonych w § 2 ust. 3, 5) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, 6) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych, rozliczone zostaną w oparciu o dane zgodnie z zapisem §13 ust 5, oraz nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.18 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-14, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: agodula@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” znak: ZP.271.1.3.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Podolszyn Nowy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać: a) oświetlenie ulicy Bursztynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na dz. nr 76/4, 107/2, 105/5, 105/14, 107/4 (obręb 0011 Podolszyn Nowy) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych L. dz. WA-6743.2.92.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 93 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 418m 3. posadowienie słupów h=7m – 8szt. 4. montaż wysięgników i opraw drogowych LED – 8szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. b) oświetlenie ulicy Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy na dz. nr 76/4, 137/1, 137/14, 137/15; (obręb 0011 Podolszyn Nowy) na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: L. dz. WA-6743.2.89.2017.S W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 113 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 488m 3. posadowienie słupów h=7m – 9 szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 9 szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:   data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia ulicy w miejscowości Falenty Nowe”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać oświetlenie ulicy Pana Michała w miejscowości Falenty Nowe na dz. nr 120/15, 189/7 (obręb 0005 Falenty Nowe); na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: L. dz. WA-6743.2.84.2017 W ramach budowy należy wykonać: 1. kopanie rowów dla kabli – ok. 28 m3 2. ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – ok. 133m 3. posadowienie słupów h=7m – 3szt. 4. montaż opraw drogowych LED – 3szt. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Materiały do pobrania: