Raszyn, dnia 12.02.2019 r.

OŚGK.6220.24.2017.JK(47)

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 11.02.2019 r. wydał decyzję nr 15/2019 znak: OŚGK.6220.24.2017.JK(45) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi, wewnętrznym układem drogowym i parkingowym oraz małymi formami architektonicznymi pomiędzy ul. Sokołowską a ul. Żwirową na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi Puchały, gm. Raszyn.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarze.