Raszyn, dnia 28.02.2019 r.

 

OŚGK.272.10.2018.JK(23)

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 7.01.2019 r., znak: WOOŚ-III.410.849.2018.JD stwierdził, że projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 23.01.2019 r., znak: ZS.9011.319.2018 stwierdził, że projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.