Raszyn, dnia 09.08.2019 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Do wiadomości:
Rada Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na nw. informacje związane z planowanymi przez rząd od 01.09.2019 r. stałymi podwyżkami dla nauczycieli, tj.:

  • o jaką kwotę planowane jest zwiększenie wydatków Gminy Raszyn z ww. tytułu, w ujęciu od 01.09.2019 - 31.12.2019 oraz w roku 2020?
  • czy zaplanowane zostało zwiększenie budżetu wydatków na oświatę w naszej gminie z uwagi na powyższe i z jakiego paragrafu planowane jest przesunięcie środków na ten cel?
  • czy Gmina Raszyn otrzymała informację z Ministerstwa Edukacji bądź innej podległej ministerstwu instytucji o ewentualnym planowanym zwiększeniu subwencji oświatowej dla naszej gminy, które to zwiększenie pozwali sfinansować ww. podwyżki i ewentualnie w jakiej kwocie jest planowana podwyżka subwencji? Proszę o przekazanie szczegółowej informacji na ten temat.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dn. 22.08.2019 r.

OSS. 0003. 6 . 2019

Pani Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

W odpowiedzi na interpelację z dnia 09.08.2019 r. dotyczącą informacji związanej z planowanymi przez rząd od dnia 1 września 2019 r. stałymi podwyżkami dla nauczycieli uprzejmie informuję:

Przewidywany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z pochodnymi, to koszty ok. 700 000 zł., przy czym część środków została zabezpieczona w budżecie Gminy na rok 2019. Ogółem (na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększone dodatki za wychowawstwo) planowane jest zwiększenie w budżecie Gminy na rok 2019 - o kwotę ok. 450 000 zł.
Gmina nie ma jeszcze planu wydatków na rok 2020 (termin złożenia projektu jest do 15 listopada roku poprzedzającego budżet) w związku z tym nie ma możliwości określenia kwoty zwiększenia.

Obecnie nie zwiększamy planu wydatków gdyż oczekujemy zwiększenia subwencji oświatowej o podobną kwotę. Według informacji podanej na stronie MEN na wrześniowe podwyżki dla nauczycieli rząd przeznaczył kwotę 1 mld. złotych (na zwiększenie subwencji oświatowej) do podziału pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie subwencja oświatowa Gminy Raszyn wynosi 21 049 284 zł., co stanowi 0,0457% całej subwencji (~ 46 mld).

Gmina oczekuje informacji o zwiększonej subwencji oświatowej, zgodnie z którą nastąpi zwiększenie wydatków budżetowych na wynagrodzenia nauczycieli, w roku 2019.