WAŻNE - Raszyn, dnia 29-08-2019 r.

 

Działając zgodnie z art. 38.4 Usatwy PZP, Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych Załącznik do oferty - parametry oferowanego pozadu wraz z jego wyposażeniem, w zakresie zadania nr 2 - "Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu iraz drona badającego skład dymu z kominów". W powyższym załączniku do oferty, Wykonaca określi parametry oferowanego pojazdu oraz jego wyposażenie.

 

Załącznik należy złożyć wraz z ofertą.

 

 

 

Realizacja zadania zgodnie z umową nr 124/PZ//D/19  z dnia 25 lipca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019" />

Raszyn, dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

ZP.271.1.22.2019.DC(9)

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania mogące mieć wpływ na treść ofert, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Zestaw monitora pyłu na pojeździe

Zawarte w zapisach rozwiązanie wskazuje na laboratoryjny licznik cząstek, aczkolwiek nie istnieje na rynku rozwiązanie z tej kategorii urządzeń spełniające pełen zakres specyfikacji. Ponadto liczniki cząstek nie są rozwiązaniami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego.

Bazując na powszechnej praktyce jednostek Straż Miejskich oraz przepisach i zaleceniach związanych z kontrolą stopnia zapylenia powietrza w zakresie realizowanych w zakresie Państwa obowiązkach działań zalecane jest wykorzystanie przenośnych analizatorów pyłu przeprowadzających pomiar z jednoczesnym podziałem na frakcje w zakresie PM10 i PM2.5, bez wykazywania zawartości poszczególnych rozmiarów cząstek w danej frakcji pyłu (tj. funkcja licznika cząstek).

W związku z w/w czy akceptują Państwo rozwiązanie oparte na metodyce światła rozproszonego z funkcją jednoczesnego pomiaru pyłu z podziałem na frakcje PM1 PM 2.5, PM10 i TSP w postaci ręcznego urządzenia przenośnego zasilanego akumulatorem Li-Ion o zakresie pomiarowym 0,001-150 mg/m3?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt f. OPZ:

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na metodyce światła rozproszonego z funkcją jednoczesnego pomiaru pyłu z podziałem na frakcje PM1 PM 2.5, PM10 i TSP w postaci ręcznego urządzenia przenośnego zasilanego akumulatorem Li-Ion o zakresie pomiarowym 0,001-150 mg/m3, które zgodnie z OPZ będzie rozwiązaniem równoważnym,  lub niepogarszającym jakości urządzenia.

 

Pytanie nr 2

Przenośny miernik wielogazowy z wyposażeniem

Wskazany w opisie sensor PID w celu przeprowadzania prawidłowych i rzetelnych pomiarów wymaga konfiguracji wbudowanej pompki automatycznej (specyfikacja wskazuje tzw. pomiar dyfuzyjny). Prosimy o potwierdzenie akceptacji tego rozwiązania.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt f. OPZ:

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

Zamawiający dopuszcza konfigurację wbudowanej pompki automatycznej sensora PID w celu przeprowadzania prawidłowych i rzetelnych pomiarów.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści pojazd Van/Furgon N1 z homologacją fabryczną na samochód ciężarowy, który nie spełnia zapisu z punktu 1. o oznaczeniu L3H2 ale spełnia wszystkie pozostałe zapisy specyfikacji?

Odpowiedź: Zaktualizowany w dniu 27.08.2019 r. OPZ nie zawiera warunku spełnia zapisu z punktu 1. o oznaczeniu L3H2.

Zgodnie z pkt f. OPZ:

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści pojazd nowy, zarejestrowany ale bez przebiegu z rokiem produkcji 2018?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojazd nowy, zarejestrowany ale bez przebiegu z rokiem produkcji 2018.

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Jednocześnie, działając zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 pkt 2, Zamawiający podjął decyzje o przesunięcie terminu składnia ofert:

Termin składania ofert jest: 29-08-2019 r godz. 10:30

Termin otwarcia ofert jest: 29-08-2019 godz. 10:40

 

Zmienia się na

Termin składania ofert: 3-09-2019 godz. 10:30

Termin otwarcia ofert : 3-09-2019 godz. 10:40

 

 

UWAGA

Dodano załącznik, który należy złożć wraz z ofertą w zakresie zadania nr 2 - parametry oferowanego pozadu wraz z jego wyposażeniem

 
Ogłoszenie nr 540179823-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588351-N-2019
Data: 21/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2019-08-29 godz. 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2019-09-03

 

Realizacja zadania zgodnie z umową nr 124/PZ//D/19  z dnia 25 lipca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019" />

Raszyn, dnia 27 sierpnia 2019 r.

ZP.271.1.22.2019.DC(4)

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

dot. zadania nr 1 : "Zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza": Proszę o podanie kubatury lub wylistowanie poszczególnych sal w m2 wraz z wysokością, aby móc dobrać odpowiedni model oczyszczacza.

Odpowiedź: Zamawiający zakłada możliwość przenoszenia urządzeń pomiędzy pomieszczeniami (z tego powodu wskazano wolnostojący system montażu), dlatego też każdy z oczyszczaczy powinien mieć możliwość pracować w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m2.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający określa formę prezentacji wskaźnika zanieczyszczenia powietrza?

Odpowiedź: Nie

 

Pytanie nr 3

Czy graficzny (w postaci kolorów) wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu może być dopuszczony?

Odpowiedź: Tak

 

Pytanie nr 4

Oczyszczacze powietrza powinny posiadać - Inne funkcje: urządzenie musi posiadać możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia do 12 h, po danym czasie oczyszczacz wyłączy się samoczynnie

Programator czasowy nie pozwala na automatyczne, a więc efektywne i ekonomiczne stosowanie oczyszczacza, bo może nie reagować na stężenia SMOGU i innych zanieczyszczeń kiedy jest wyłączony. 

Oczyszczacze AeraMax PRO posiadające czujniki jakości powietrza i obecności osób w pomieszczeniu reagują tyko w razie potrzeby i oczyszczają powietrze na bieżąco, co jest efektywniejsze i oszczędniejsze w zużyciu prądu. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające programatora czasowego a posiadające czujniki zanieczyszczenia i obecności osób w pomieszczeniu?

Dodatkowo, oferowane urządzenia, posiadają automatyczne/inteligentne czujniki (opatentowana technologia EnviroSmart) zanieczyszczenia powietrza i czujniki wykrywające obecność osób w pomieszczeniu (dźwięki i ruch), co sprawia, że zbędna jest obsługa urządzenia. Programowanie urządzeń jest jedną z możliwości ułatwiających obsługę pracę oczyszczacza, lecz nie daje możliwości optymalizacji jego pracy pod kątem faktycznych potrzeb i sytuacji. Zaletą oczyszczaczy profesjonalnych jest ich pełna automatyzacja, i to że są bezobsługowe, dostosowujące się do nawet nieprzewidywalnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Z mojego doświadczenia jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie, ponieważ nie wymaga obsługi personelu (jedna czynność mniej do wykonania), często się zdarza sytuacja, że personel nie pamięta o włączeniu odpowiednich ustawień lub jest to za bardzo skomplikowane.

Nasze urządzenia pracują wtedy, gdy jest zanieczyszczenie lub gdy w pomieszczeniu znajdują się osoby. Przy braku zanieczyszczenia lub osób, profesjonalny oczyszczacz przechodzi w tryb uśpienia, do momentu, kiedy czujniki wykryją obecność osób, zanieczyszczeń lub nieprzyjemnych zapachów.

Jest to technologia, która pozwala zaoszczędzić zużycie energii i żywotność filtrów.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające automatyczne/inteligentne czujniki zanieczyszczenia powietrza i czujniki wykrywające obecność osób w pomieszczeniu (dźwięki i ruch) a nie posiadające programatora czasowego?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt u. OPZ:

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

Zamawiający dopuszcza urządzenia nie posiadające programatora czasowego a posiadające czujniki zanieczyszczenia i obecności osób w pomieszczeniu, które zgodnie z OPZ będą produktami równoważnymi,  lub niepogarszającymi jakości urządzenia.

 

Pytanie nr 5

Oczyszczacze powietrza powinny posiadać -  wyłączenie wszystkich diod i iluminacji w celu zapewnienia dyskretnej i cichej pracy urządzenia.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zapewniające dyskretną i cichą pracę urządzenia bez wyłączania wszystkich diod, poprzez zastosowanie przyciemnianej plastikowej szyby, pod kątem 45stopni?

Odpowiedź:  Zgodnie z pkt u. OPZ: W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

Zamawiający dopuszcza urządzenia  zapewniające dyskretną i cichą pracę urządzenia bez wyłączania wszystkich diod, poprzez zastosowanie przyciemnianej plastikowej szyby, pod kątem 45stopni.

 

Pytanie nr 6

Oczyszczacze powietrza powinny posiadać - w każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia. Czy Zamawiający na podstawie tego punktu zgadza się na dopuszczenie i twierdzącą odpowiedź na ww. pytania 2-4?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt u. OPZ: W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne, lub niepogarszające jakości urządzenia.

Tak. Zamawiający na podstawie tego punktu zgadza się na dopuszczenie i twierdzącą odpowiedź na ww. pytania 2-4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że oferowane produkty są równoważne tzn. spełnią wskazane przez Zamawiającego minimalne parametry.

 

Pytanie nr 7

dot. zadania nr 1 : "Zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza":

W formularzu ofertowym jest zapis mówiący o "oferowane oczyszczacze powietrza mogą mieć/nie mogą mieć zainstalowane dodatkowe – filtry powietrza" Czy tutaj chodzi Państwu o ten dodatkowy stopień /sposób oczyszczania powietrza - jaki jest premiowany 20 %??? NP. LAMPA UV

W opisie przedmiotu zamówienia jest słowo co najmniej  4 stopniowa filtracja powietrza, zatem jeśli 4 stopniem w tym przypadku jest lampa UV to czy ta sama lampa może być wpisana w miejsce - dodatkowe filtry i tym samym uzyskać dodatkową punktację?

Odpowiedź:  Zgodnie z pkt b. OPZ:
Filtry: urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 4-ro stopniową filtrację powietrza:
•    filtr wstępny na początku,
•    filtr z węglem aktywnym,
•    filtr HEPA co najmniej klasy H13,
•    ew. lampa UV - z możliwością jej wyłączenia.

Filtracja 4 stopniowa jest wymogiem minimalnym. Każdy dodatkowy filtr powyżej wymaganych 4 będzie premiowany dodatkowymi punktami. Jeśli urządzenie łącznie z lampą UV posiada 4 filtry, w tedy sama lampa nie może zostać wpisana w miejsce - dodatkowe filtry i tym samym nie może uzyskać dodatkowej punktacji.

 

Pytanie nr 8

W formularzu oferty jest ogólny zapis - "Łączna cena za 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza".

Kwota jaka zostanie tam wpisana przez potencjalnych oferentów będzie kwotą która powinna zawierać dodatkowy komplet filtrów, nie tylko ten który jest na wyposażeniu urządzenia. (punkt l w Opisie przedmiotu zamówienia).

Nie dla wszystkich może to być jasne i może się zdarzyć tak, że kwota wpisana będzie tylko i wyłącznie dotyczyła samych oczyszczaczy.

Dopisanie do formularza oferty słowa "wraz dodatkowymi kompletami zapasowych filtrów na okres minimum 24 mc"

Odpowiedź: Zgodnie z  § 2 wzoru umowy:

5.    Wykonawca wraz z dostawą urządzeń przekaże przedstawicielowi Zamawiającego w danej placówce:

1)      instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim dla każdego z urządzeń, włącznie ze wskazówkami dot. użytkowania i konserwacji urządzenia,

2)      kartę gwarancyjną producenta dla każdego z urządzeń – jeżeli została wydana przez producenta urządzenia,

3)      zestawy dodatkowych filtrów wymiennych do urządzenia,

4)      stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa lub oświadczenie producenta lub importera, że dostarczony przedmiot umowy posiada ważne atesty, certyfikaty, świadectwa.

Zgodnie z pkt l. OPZ:

Oczyszczacze powietrza powinny posiadać:

Dostarczone przez Wykonawcę oczyszczacze muszą być wyposażone w zestaw oryginalnych filtrów i pozostałe niezbędne elementy konieczne do natychmiastowego uruchomienia urządzenia. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zapasowych zestawów filtrów do wymiany, niezbędnych do eksploatacji urządzenia w trakcie trwania gwarancji (minimum 24 miesiące).

Powyższe oznacza, że "Łączna cena za 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza" oznacza dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi ww. elementami za wskazaną w formularzu kwotę. W związku z powyższym formularz oferty pozostaje bez zmian.

 

Pytanie nr 9

Wniosek z dnia 26 sierpnia 2019 r. dot. zadania nr 1 : Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” o zmianę daty składania ofert na dzień 02.09.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Realizacja zadania zgodnie z umową nr 124/PZ//D/19  z dnia 25 lipca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach "Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
" />

Ogłoszenie nr 588351-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Gmina Raszyn: Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  Informacje dodatkowe:  ---

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie
www.bip.raszyn.pl  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:   Elektronicznie  Nie   adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:   Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2019.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca moze złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie lub oba zadania
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zakup urządzeń badających i poprawiających jakość powietrza na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 "Zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza" Przedmiotem zamówienia jest zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w placówkach oświatowych, opiekuńczo wychowawczych i kulturalnych na terenie Gminy Raszyn. Zakup zrealizowany będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", Szczegółowy zakres parametrów wymaganego sprzętu zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A1 do SIWZ. Zadanie nr 2 "Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów" Przedmiotem zamówienia jest zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn. Zakup zrealizowany będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", Szczegółowy zakres parametrów wymaganego sprzętu zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A2 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 38344000-8   Dodatkowe kody CPV: 34100000-8, 42514200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-10-11


II.9) Informacje dodatkowe: Zakup zrealizowany będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane należycie w tym co najmniej: 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie profesjonalnych oczyszczaczy powietrza z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- w przypadku składania oferty na zadanie nr 1; 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie mobilnych laboratoriów i/ lub dronów do badania czystości powietrza z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w przypadku składania oferty na zadanie nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał). b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Oświadczenia nr 1 i Oświadczenia nr 2. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.4 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
/ W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń (dostaw) okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane bądź są wykonywane należycie. (dokument Wykonawcy) - odpowiednio dla zadania na które składana jest oferta; UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); c) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. Art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

oddzielne kryteria dla każdego z zadań

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  Data: godzina:  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów zawartej umowy w zakresie zadania nr 1. W zakresie zadania nr 2, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 19.6.1 Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej Umowy w przypadku zmiany stawki VAT, jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) zmiany w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w przypadku zmiany przepisów prawa określających te zasady, 3) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 4) zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, 5) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 19.7/ Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
7.15 Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: "Nie udostępniać innym Wykonawcom". Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.18 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem "informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa" Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 7.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-29, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1 "Zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup 50 szt. profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w placówkach oświatowych, opiekuńczo wychowawczych i kulturalnych na terenie Gminy Raszyn. Zakup zrealizowany będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", Szczegółowy zakres parametrów wymaganego sprzętu zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42514200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2019-10-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

dodatkowy stopień, sposób oczyszczenia

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2 "Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów"

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn. Zakup zrealizowany będzie przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", Szczegółowy zakres parametrów wymaganego sprzętu zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku A2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38344000-8, 42514200-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:  okres w dniach:  data rozpoczęcia:  data zakończenia: 2019-10-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja dron

20,00

gwarancja pojazd

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: