Raszyn, dnia 27.08.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 21 marca 2019 roku Rada Gminy Raszyn przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na 2019 rok. Zgodnie z Uchwałą dokonano zwiększenia o kwotę 360 tysięcy złotych w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach tej kwoty Wójt Gminy Raszyn miał zapewnić 2 pracowników do obsługi Rady Gminy Raszyn.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

  1. Dlaczego do chwili obecnej Wójt Gminy Raszyn nie zrealizował zobowiązań wynikających z przyjętej Uchwały i nie zatrudnił drugiej osoby do spraw obsługi Rady Gminy Raszyn;
  2. Ile razy ogłaszany był konkurs na przedmiotowe stanowisko;
  3. Czy poza aktualnie zatrudnionym pracownikiem do konkursu zgłosiły się także inne osoby; Jeżeli tak, to z jakich powodów nie została zatrudniona druga osoba;
  4. Kiedy ogłoszony zostanie kolejny konkurs na przedmiotowe stanowisko;

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 10 września 2019 roku.

KZ.0003.7.2019

Radny Gminy Raszyn
Andrzej Zawistowski

W odpowiedzi na interpelację radnego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, data wpływu do kancelarii urzędu 28.08.2019 w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących zatrudnienia 2 pracowników do obsługi Rady Gminy Raszyn informuję, iż konkurs na stanowisko: PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. obsługi biura rady w wymiarze 2 etatów, został ogłoszony 25 marca 2019 roku z terminem składania ofert do 5 kwietnia 2019 roku.
Spośród 4 kandydatur wyłoniono tylko 1 osobę, która spełniała wymogi konkursu.
Ze wspomnianą osobą został nawiązany stosunek pracy. Pracodawca z uwagi na charakter pracy rozważa możliwość dokonania przeniesienia pracownika w ramach istniejących zasobów kadrowych i uczyni to w najbliższym czasie.