ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Raszyn poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów

Na podstawie art. 31 oraz art. 33  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poza 1040 z późni zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, jak również Gminy Raszyn, mając na uwadze dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wprowadza się zmiany w działalności Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a poprzez ograniczenie przyjmowania interesantów od 17 marca 2020 roku do odwołania.

2. Ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Raszynie będzie polegało na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną, przez ePUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, w godzinach pracy Urzędu.

3. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podejmować będą decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy wg wewnętrznej procedury.

 

§ 2.

Szczegóły organizacji pracy poszczególnych pracowników i wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Raszynie.

 

§ 3.

1.    Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.    Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.