DWW-532-16/20

POSTANOWIENIE Nr 82/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Raszyn, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Raszyn.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II

Kinga Hulak