Raszyn, dnia 28.05.2020 r.

OŚGK.6220.13.2018.JK(79)

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

wzywam

... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa do:
1. Przedłożenia 3 egz. oświadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu (załączono 1 egz. do pisma przewodniego) - zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
2. Przedłożenia oceny kwestii oświetlenia stacji w nocy w zakresie wpływu na tereny sąsiednie w 4 egz. w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej - dokument będzie uzupełnieniem raportu ooś.

Braki należy usunąć w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub wskazać inny termin.

UZASADNIENIE

... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa działając w imieniu spółki PKN Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 6.06.2019 r. nałożył na spółkę PKN Orlen S.A. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 6.06.2019 r. Wójt Gminy Raszyn zawiesił postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
... wnioskiem z dnia 14.06.2019 r. wystąpiła o m.in. o przeprowadzenie oceny wpływu oświetlenia stacji w nocy.
... wnioskiem z dnia 17.06.2019 r. wystąpił o m.in. o przeprowadzenie oceny kwestii oświetlenia stacji w nocy.
... wnioskiem z dnia 17.06.2019 r. wystąpiła o m.in. o przeprowadzenie oceny kwestii oświetlenia stacji w nocy.
Przy piśmie z dnia 27.03.2020 r. ... przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W przedłożonym raporcie ooś brak jest opisu wpływu oświetlenia stacji na tereny sąsiednie w nocy.
Postanowieniem z dnia 28.05.2020 r. Wójt Gminy Raszyn podjął zawieszone postępowanie.

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski - tel. (22) 701 79 05.

Otrzymują:
1. ... OCA Architekci Sp. z o.o. ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa.
2. a/a.