ZO.0050.1.2020.SS(7) Raszyn, dnia 24.06.2020 r.Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 2020 r.


W dniach od 2.06.2020 r. do 15.06.2020 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 2020 r.


Konsultacje prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia  17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 2020 r. zmienionym zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 1 czerwca 2020 r.


Obwieszczenie o konsultacjach społecznych zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Raszyn. W obwieszczeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy posiadający w dniu przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze.


Forma przeprowadzenia konsultacji:                                                                                     

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy w celu wyrażenia swojego zdania poprzez wskazanie w  ankiecie jednego z zaproponowanych rozwiązań:

Sposób przeprowadzenia konsultacji:           

Treść ankiety została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. Formularze ankiet dostępne były w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, na stronie internetowej konsultacje.raszyn.pl oraz zostały rozdystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców nieruchomości.

Oddzielne formularze przewidziano dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.


Wypełnione i podpisane formularze w wersji papierowej należało złożyć do urny w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn. Ankiety w wersji elektronicznej należało przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl lub przekazać na adres skrzynki ePUAP Urzędu Gminy Raszyn.

 

Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych do urny lub na adres poczty elektronicznej konsultacje@raszyn.pl zostało złożonych:

 1. dla zabudowy jednorodzinnej:

 • 746 ankiet, po terminie wpłynęło 18 ankiet. Łącznie wpłynęły 764 ankiety. 472 ankiety spełniły wymogi formalne określone w §13 ust. 4 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 1. dla zabudowy wielorodzinnej:

 • 29 ankiet, po terminie wpłynęły 3 ankiety. Łącznie wpłynęły 32 ankiety. 21 ankiet spełniło wymogi formalne określone w §13 ust. 4 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r.


Stosownie do § 14 ust.3 i ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn „Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Wynik konsultacji Wójt Gminy Raszyn przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy Raszyn”.

 

Szczegółowe dane o złożonych ankietach znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.


Wyniki ankiety– zabudowa jednorodzinna


 1. SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Pytanie o sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami

ilość głosów

udział % głosów

 1. Wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – pobieranej na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela (dotychczasowe rozwiązanie)

346

73,3

 1. Na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości (z wyłączeniem wody zużytej do podlewania ogródków)

99

21,0

 1. Na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego/domu, z którego odbierane są odpady

6

1,3

 1. Jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego gospodarstwa domowego

17

3,6

brak wyboru

4

0,8

Łącznie

472

100,0


 1. WYBÓR WARIANTU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI


Pytanie o wybór wariantu systemu gospodarowania odpadami

Ilość głosów

udział % głosów

 1. Obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Raszyn

194

41,1

 1. WARIANT MINIMUM”

63

13,3

 1. WARIANT POŚREDNI”

174

36,9

brak wyboru

40

8,5

wybrano wiele wariantów

1

0,2

Łącznie

472

100,0
Wyniki ankiety– zabudowa wielorodzinna


 1. SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Pytanie o sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami

ilość głosów

udział % głosów

 1. Wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – pobieranej na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela (dotychczasowe rozwiązanie)

16

76,2

 1. Na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości (z wyłączeniem wody zużytej do podlewania ogródków)

2

9,5

 1. Na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego/domu, z którego odbierane są odpady

0

0,0

 1. Jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego gospodarstwa domowego

1

4,8

brak wyboru

2

9,5

Łącznie

21

100,0


 1. WYBÓR WARIANTU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI


Pytanie o wybór wariantu systemu gospodarowania odpadami

Ilość głosów

udział % głosów

 1. Obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Raszyn

7

33,3

 1. WARIANT MINIMUM”

3

14,3

 1. WARIANT POŚREDNI”

11

52,4

Łącznie

21

100,0