Zarządzenie nr 6 /2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365 z późn. zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/309/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2021” przyjętego Uchwałą nr XXXV/308/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. zarządza się co następuje: 

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w składzie:

 

1)     Michał Kucharski – Przewodniczący Komisji

2)     Alicja Gadowska – Członek Komisji

3)     Dominik Chmielewski – Członek Komisji

 

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.