Raszyn, dnia 14.01.2021 r.

OŚGK.272.1.2020.JK(65)

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 10.12.2020 r., znak: WOOŚ-III.410.722.2020.JD stwierdził, że projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w opinii z dnia 12.11.2020 r. stwierdził, że dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest bezzasadne.

Przedmiotowy projekt nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż z analizy uwarunkowań o których mowa w art. 49 ww. ustawy (mając na uwadze charakter działań przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego projektem) wynika, że:

- przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000,

- realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Celem PGN jest przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i C02.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.