Zarządzenie nr 5

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 4 stycznia 2021r.

 

 

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1 ustawy  z  dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  i art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Odwołuję Panią Marzenę Lechańską ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszynie.

§ 2.

Powołuję Pana Andrzeja Niedbałę w skład  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszynie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.