146/2021

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 15.09.2021r.

 

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości  gminnej.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372) w związku z  art. 35 ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) zarządzam co następuje:

§  1.

Przeznacza się do wynajęcia, salę lekcyjną nr 8 lub inną salę wskazaną przez Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dla dzieci, które mają na celu budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności  współpracy w grupie, akceptacji siebie i rozwój inteligencji emocjonalnej. 

§  2.

Stawki czynszu dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 240/18 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub pomieszczeń lub nieruchomości stanowiących własność Gminy Raszyn.

§  3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§  4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.