Zarządzenie Nr 207/2021

Wójta Gmina Raszyn

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie inwentaryzacji mienia Gminy Raszyn administrowanego

przez Urząd Gminy Raszyn.

 

Na podstawie pkt VII „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” inwentaryzacyjnej (Zarządzenie Nr 244/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem administrowanym przez Urząd Gminy Raszyn),  zarządzam co następuje :

 

§1.

Przeprowadzić w dniach 28-31 grudnia 2021 r. inwentaryzację mienia Gminy Raszyn administrowanego przez Urząd Gminy Raszyn.

 

§2.

Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.