Zarządzenie nr 146/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 21 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956 ze zm.), "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminie Raszyn na rok 2022” przyjętego uchwałą Nr LIV/472/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w składzie:

  1. Mariola Kwaśna — Przewodnicząca Komisji
  2. Dominik Chmielewski — Członek Komisji

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.