Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O KONKURSIE dotyczącym przyznania dotacji przeznaczonej na: "Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych" dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr …./2011

Z dnia … listopada 2011 r

w sprawie ogłoszenia konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

dotyczącym przyznania dotacji przeznaczonej na:

„Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”

 dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn.

 

 

Na podstawie § 1 punkt 4 Załącznika do Uchwały nr VII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku „Tryb i zasady przyznawania oraz sposób rozliczania dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn” ogłasza się konkurs na następujących warunkach i zasadach:

 

I.                    OPIS ZADANIA

 

Przedmiotem konkursu są prace związane z:

 

1

Usunięcie awarii drenażu dz. Dren nr 1 ( 250 mb poniżej studni 6s przy ul. Jagodowej) m. Słomin, Gmina Raszyn

 

27 975,38 zł

 

 

Powyższa kwota jest w wartościach brutto i stanowi szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania.

Do materiałów dotyczących konkursu jako załączniki nr 1, który można pobrać u pracownika odpowiedzialnego za kontakty z oferentami  są mapki określające zakres zadań na poszczególnych drenach i zbieraczach.

 

II.                  SZACUNKOWY  KOSZT  ZADANIA W ZAKRESIE DOTACJI GMINY RASZYN

 

Określa się szacunkową wysokość dofinansowania na kolejne zadania zgodnie z powyższą tabelą w prezentowanej kolejności:

 

 

1. 20 981,54 zł brutto, słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 38/100 groszy.

 

 

Przy czym dofinansowanie zadania przez Gminę Raszyn nie przekroczy podanych powyżej  kwot lecz nie będzie większe niż 75% kosztów rzeczywistych brutto realizacji zadania.

 

 

Środki będą przeznaczone na zadania z zachowaniem przepisu § 3 pkt 1 ppkt 3  Załącznika do Uchwały nr VII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku „Tryb i zasady przyznawania oraz sposób rozliczania dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn”.

 

III.                WARUNKI  ZŁOŻENIA OFERTY I ZASADY ROZLICZENIA DOTACJI

 

A. Oferta złożona przez oferenta będzie uznana za ważną, jeżeli:

 

  1. Zostanie złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Nr 1.
  2. Do oferty oferent załączy:

 

- oświadczenie o dysponowaniu środkami zabezpieczającymi wykonanie zadania w kwocie …………………, słownie: …………………………………., tj. zgodnie z wymogiem zabezpieczenia 25% kwoty brutto dotyczącej kosztów zadania.

 

- potwierdzony za zgodność z oryginałem lub oryginał statutu spółki wodnej,

 

- dokument świadczący o sposobie reprezentacji spółki wodnej,

 

- oświadczenie o numerze konta spółki wodnej.

 

3. Dotacja zostanie rozliczona na podstawie sprawozdania z wykonania zadania do dnia 15 grudnia 2011 r.

 

ZŁOŻENIE OFERTY NA INNYM NIŻ ZAŁĄCZONY FORMULARZ, NIEWYPEŁNIENIE JEGO TREŚCI, BĄDŹ BRAK JAKIEGOKOLWIEK Z ZAŁACZNIKÓW STANOWI WADĘ FORMALNĄ I BĘDZIE SKUTKOWAŁO UNIEWAŻNIENIEM OFERTY.

 

B. Termin i miejsce i forma złożenia oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 listopada 2011 r w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, tj. pokój nr 15.
  2. Oferta musi być złożona w zalakowanej kopercie z napisem: „Konkurs dotyczący przyznania „Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych”, oznaczona pieczątką spółki wodnej.
  3. Złożenie oferty będzie poświadczone przez pracownika Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn. 

 

  C. Inne

 

       Pracownikiem odpowiedzialnym za wszelkie kontakty i wyjaśnienia w sprawie konkursu 

       jest: Pan Marek Wandel,  tel:   22 701 78 67

 

IV.               ZASADY DOKONANIA WYBORU OFERENTA I PODPISANIA UMOWY

 

1. Wyboru oferenta dokonuje Wójt Gminy Raszyn na podstawie oceny złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami nałożonymi na oferenta niniejszym ogłoszeniem oraz wysokości zaoferowanej kwoty na realizację zadania.

2. Jedynym kryterium z zachowaniem zasady uznania oferty za ważną jest cena zaoferowana przez oferenta. 

3. Wybór oferenta następuje w drodze ogłoszenia o wyniku konkursu.

4. W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu Wójt Gminy Raszyn podpisuje z oferentem umowę będącą załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r Nr VIII/77/11.

Metadane

Źródło informacji:Maciej Wojcieszak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Wojcieszak
Data wprowadzenia:2011-11-07 18:41:35
Opublikował:Maciej Wojcieszak
Data publikacji:2011-11-07 18:42:32
Ostatnia zmiana:2011-11-07 18:42:37
Ilość wyświetleń:3888