URZĄD GMINY W RASZYNIE

 

 

OŚGK.6220.38.2012.SS                                                      Raszyn, dnia  14 września 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U .z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn .zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wydaniu decyzji  nr 167/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Hetmańskiej, ul. bez nazwy, ul. Szlacheckiej oraz ul. Ułańskiej we wsi Dawidy Bankowe oraz ul. Lawendowej we wsi Łady, Gmina Raszyn zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 2-21, 2-17/7, 2-17/8, 2-172, 2-171/5, 2-171/8, 20/99, 118/8, 117/6, 117/3, 172/3, 117/5, 173, tworzącej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej długość ok.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·        postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 06.09.2012r., znak: WOOŚ-II.4240.1042.2012.EW, wydającym opinię stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

·        opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, z dnia 28 sierpnia 2012 r., znak ZNS.712-3499-237/JZ/12 stwierdzającą odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

      Strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

      Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa - stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie opublikowano w dniu 14 września 2012 r. poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 3 egzemplarze.