Raszyn, 18 października 2012 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. )

Na podstawie Art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. ) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz Się Do Nas”, w trybie wniosku własnego dotycząca realizacji zadania: „Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz Się Do Nas" „Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych". 5 100 zł Do dnia 31.12.2012 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.), Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.