URZĄD GMINY W RASZYNIE

 

 

OŚGK.6220.53.2012.SS                                                                          Raszyn, 22.11.2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami                   w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Raszyn w miejscowości Podolszyn Nowy:

·        Obr. Podolszyn Nowy: 5/8, 6, 8/1, 40,1, 60/4, 62,8, 62/9, 62/11, 62/15, 62/27, 62/36, 64/4, 64/14, 64/18, 64/25, 66, 68, 70, 74/9, 74/11, 76/1, 76/4, 77, 78/3, 78/11, 78/20, 78/41, 79/8, 79/9, 79/10, 81/1, 83/13, 83/14, 83/16, 83/17, 83/27, 83/39, 83/41, 83/42, 83/57, 85/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7, 88/9, 88/12, 89/9, 89/10, 89/12, 89/26, 90/1, 90/3, 90/8, 90/10, 91/1, 91/4, 91/6, 92/1, 92/5, 92/10, 92/12, 92/14, 93/3, 93/7, 93/10, 93/11, 93/14, 93/16, 94, 96/1796/19, 96/21, 105/3, 105/5, 105/14, 107/1, 107/2, 107/4, 111/5, 122, 123, 137/1, 137/2.

·        Obr. Łady: 117/5, 117/6, 118/8, 118/7172/3, 173.

      Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Raszynie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.

      Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

      Informację opublikowano poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 10 egzemplarzy.