Obwieszczenie z dnia 15.04.2013 r., znak: OŚGK.6220.8.2013.JK o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Falenty na terenie gminy Raszyn zlokalizowanym w ul. Magnolii na działkach o numerach ewidencyjnych: 40, 6/12, 38/2, 38/16, 39/17, 39/14, 39/15, 39/8 i 39/16.