Zarządzenie Nr 162/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 7 października 2015 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia

 

§1

Powołuje się p. Monikę Marszałek, p. Szymona Salach do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

 

             

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo pani Moniki Marszałek, pana Szymona Salach w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.