Raszyn, dnia 27 października 2015 roku

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z zarządzeniem nr 175 Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 października 2015 r. o przeprowadzeniu ogólnogminnych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Raszyn na lata 2016-2020.

Zgodnie z w.w. zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 27 października 2015 r., a zakończy się w dniu 4 listopada 2015 r.

Celem konsultacji jest poznanie opinii grup społeczno - zawodowych i organizacji pozarządowych mających w swoim zakresie zadań i celów przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy o projekcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Raszyn na lata 2016-2020.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 5 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r., do godziny 18.00.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są grupy społeczno - zawodowe, organizacje pozarządowe mające w swoim zakresie zadań i celów przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet.

Opublikowanie treści ankiety nastąpi na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularze ankiet będą udostępnione w Biurze Obsługi Klienta na terenie Urzędu Gminy Raszyn, wypełnione ankiety należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn. Ankiety w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres poczty elektronicznej:  pelnomocnik@raszyn.pl

Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Beata Adamiak.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.