Zarządzenie Nr 183/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 16 listopada 2015 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia

 

§1

Powołuje się p. Annę Jachowską do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicach bocznych od ul. Leszczynowej we wsi Laszczki, gm. Raszyn – roboty uzupełniające do umowy nr 8/JRPI/2015 z dnia 22-06-2015 r”

 

 

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo p. Anny Jachowskiej w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.