Zarządzenie nr 160/2015
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 06 października 2015 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 146/2015 z dnia 15 września 2015r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 3 lat, ustalenia regulaminu przetargu, regulaminu pracy komisji przetargowej i jej składu.

 

Na podstawie art.701 § 3 Kodeksu cywilnego w związku z treścią ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynkach Centrum Medycznego Raszyn wraz przyległym terenem oraz wyposażeniem oraz § 16 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem budynków Centrum Medycznym Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem, przeznaczonych na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie publicznej ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 1 oraz nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 września 2015 nr 146/2015 zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Wójt Gminy Raszyn zmienia warunki przeprowadzenia przetargu na najem budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym terenem oraz wyposażeniem zawarte w regulaminie przetargu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 146/2015r.w ten sposób, że dopuszcza możliwość uczestniczenia w przedmiotowym przetargu podmiotów leczniczych, które nie posiadają 3 letniego doświadczenia w działalności leczniczej w ramach umów z NFZ w rodzaju stomatologia.

2. Wójt Gminy Raszyn wydłuża termin składania ofert do dnia 13 października 2015r. do godziny 14.00.

§ 2.

W związku ze zmianami zawartymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się treść załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 146/2015 w następujący sposób:

1. w załączniku nr 1 - Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynkach Centrum Medycznego Raszyn wraz przyległym terenem oraz wyposażeniem, punkt 11 lit b) ogłoszenia uzyskuje brzmienie:

„oferty należy składać do dnia 13 października godz. 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy - pok. 15 znajdujący się na parterze;

2. w załączniku nr 2 - Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem budynków Centrum Medycznym Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem, przeznaczonych na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie publicznej ochrony zdrowia:

a) w § 3 ust.1 lit b) wykreśla słowa : „i stomatologia”

b) w § 6 ust.2 lit a) po słowach poz, aos wykreśla się słowo : „stomatologia”

c) w formularzu ofertowym w punkcie 7 wykreśla się lit c) o treści :„w rodzaju stomatologia”

§ 3.

Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu i wydłużeniu terminu do składania ofert, o którym mowa w § 1 zarządzenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie oraz na stronach internetowych www.bip.raszyn.pl,

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.