Zarządzenie nr 146/2015
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 3 lat, ustalenia regulaminu przetargu, regulaminu pracy komisji przetargowej i jej składu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. DZ.U. z 2015r. poz 782 ze zm. ) i art.701 i nast. Kodeksu cywilnego zarządza się co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Raszyn ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na wynajem budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie publicznej ochrony zdrowia na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o umowy zawierane z NFZ lub innym płatnikiem tych świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w pełnym zakresie (tj. w zakresie opieki lekarza poz we wszystkich grupach wiekowych w tym lekarza pediatry, pielęgniarki poz i położnej poz), a także w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, stomatologia, ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii oraz innych specjalności z których preferowane będą kardiologia, laryngologia, okulistyka, neurologia, w zależności od złożonej przez oferenta oferty i w razie zawarcia umowy z NFZ w danym rodzaju i zakresie.
Treść ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Warunki przeprowadzenia przetargu na najem budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym terenem oraz wyposażeniem określa regulamin, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Warunki najmu budynków Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym terenem oraz wyposażeniem określa umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

Andrzej Zaręba - przewodniczący komisji
Michał Kucharski - członek komisji
Zbigniew Tokarz - członek komisji
Petronela Owczarz - sekretarz komisji
Mirosław Chmielewski - członek komisji
Justyna Swiąder - członek komisji

§ 5.

Ustala się regulamin pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 zarządzenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie oraz na stronach internetowych www.bip.raszyn.pl , a informację o wywieszeniu tego ogłoszenia podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 - Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń w budynkach Centrum Medycznego Raszyn wraz przyległym terenem oraz wyposażeniem,
  2. załącznik nr 2 - Regułamin przeprowadzenia przetargu na najem budynków Centrum Medycznym Raszyn wraz z terenem przyległym oraz wyposażeniem, przeznaczonych na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie publicznej ochrony zdrowia,
  3. załącznik nr 3 - Projekt umowy najmu,
  4. załącznik nr 4 - Regulamin pracy Komisji przetargowej.