Zarządzenie nr 21 /15

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 18.02.2015 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowiska abstynenckie w 2015 roku na terenie Gminy Raszyn oraz uchwalenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały Nr LXII/599/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o  których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy             z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań z zakresu działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich członków rodzin, w składzie:

 

1)  Dominik Chmielewski – Przewodniczący Komisji

2)  Marzena Lechańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)  Michał Kucharski – Członek Komisji

4)  Petronela Owczarz - Członek Komisji reprezentujący organizację pozarządową

 

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.