URZĄD GMINY W RASZYNIE

OŚGK.6220.32.2015.JK(15)                                                      Raszyn, dnia 11 lutego 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu             11 lutego 2016 r. wydał decyzję nr 48/2016 znak: OŚGK.6220.32.2015.JK odmawiającą  ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Sportowej i Stadionowej na działkach ew. o numerach 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7, 689/2 (droga), 689/3  (droga),  689/4  (droga),  907/1  (droga),  obręb   RASZYN 

 

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 2 egzemplarze.

 

 

 

ul. Szkolna 2a  05-090 RASZYN  tel.:  (22)  701 77 70    (22)  701 77 77    fax:  (22)  701 77 78

www.raszyn.pl          e-mail:  ratusz@raszyn.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY RASZYN, Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

NIP: 522-20-65-126